aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 

Gmina Marciszów ogłosiła konkurs plastyczno-literacki „Moja miejscowość widziana z okna”. Mogą w nim uczestniczyć dzieci i młodzież mieszkający na terenie gminy Marciszów.

Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolacy, klasy 0-III, klasy IV-VI oraz młodzież do 18 roku życia.

Organizatorzy czekają na prace plastyczne wykonane dowolną techniką oraz prace pisemne (opowiadania, bajki, wiersze). Tematyka to miejscowość widziana z okna domu, mieszkania.

Zdjęcie lub skan konkursowej pracy należy przesłać na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 30 kwietnia. W późniejszym terminie, po zakończeniu zagrożenia koronawirusem, zbierane będą oryginały prac.

Marciszów - konkurs 

REGULAMIN KONKURSU
§ 1 Cele Konkursu Celem Konkursu jest:
1. Umożliwienie samodzielnego odkrywania świata wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój umiejętności plastycznych i poetyckich wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów.
2. Promowanie młodych talentów wśród mieszkańców.
3. Zwrócenie uwagi wśród dzieci i młodzieży w jakiej rzeczywistości aktualnie się znajdujemy, (brak zajęć w placówkach oświatowych w ciągu najbliższych tygodni, to nie ferie i powinniśmy w miarę możliwości zostać w domu).
4. Promocja programu #zostańwdomu
5. Popularyzowanie wiedzy o swoim miejscu zamieszkania, przede wszystkim w sektorze najbliższego otoczenia.

§ 2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Marciszowie, referat OrganizacyjnoSpołeczny.
2. Adres Organizatora: ul. Szkolna 6 58-510 Marciszów.
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu: Pani Katarzyna Doliny e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Pani Monika Wąsowska e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. (Wydłużenie terminu składania prac ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną).

§ 3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
1) DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
2) UCZNIOWIE KLAS 0 – III
3) UCZNIOWIE KLAS IV – VI.
4) UCZNIOWIE KLAS – VII-(MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA)
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi., nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
5. Pracę mogą być wykonane w formie pisemnej (np. opowiadanie, bajka, wiersz itp.).
6. Tematyka prac powinna obejmować:
▪ Miejscowość, w której mieszkamy widziana z okna swojego miejsca zamieszkania tj. dom, mieszkanie.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w celu promocji Gminy Marciszów.
8. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
10. Prace (ich skan lub zdjęcie) należy przesłać do organizatora drogą @ na adres : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najpóźniej do dnia 30.04.2020r.
11. Prace należy dostarczyć osobiście do organizatora tj. Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6 (pokój 16 lub 18) w późniejszym terminie wskazanych przez organizatora (po zakończeniu sytuacji epidemiologicznej).
12. Praca powinna zostać opisana w następujący sposób :
1) Imię, nazwisko
2) wiek uczestnika
3) dane kontaktowe ( tel. lub @)
4) dane szkoły do której uczęszcza uczestnik.

§ 4
Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Wójta Gminy Marciszów.
2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy
2) jakość wykonania
3) oryginalność
4) stopień trudności wykonania
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.marciszow.pl oraz na profilu facebook Gmina Marciszów.
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu w terminie do dnia 1 czerwca 2020r. (Organizator zastrzega sobie przedłużenie terminu ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną).
3. Od czerwca 2020r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce i data wystawy zostanie podane w terminie późniejszym).

§ 6
Nagrody główne i dodatkowe
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z kategorii wiekowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

REKLAMA