aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

paragrafZadatek to często stosowane postanowienie umowne, którego celem jest zmobilizowanie stron do wykonania umowy. Zadatek co do zasady może być zastrzeżony w każdej umowie obligacyjnej, a ponadto w umowach przedwstępnych i ramowych. Instytucję zadatku reguluje art. 394 kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2017, poz. 459 z późn. zm.). Art. 394 k.c. jest przepisem względnie wiążącym, co oznacza, że strony w umowie mogą odmiennie ustalić zasady zadatku.

paragrafCo zrobić, gdy dostaniemy korespondencję od firmy windykacyjnej, w której wzywani jesteśmy do zapłaty długu albo zachęcani do podpisania ugody, czy też spłaty w dogodnych ratach? Zdarza się, że otrzymujemy wezwanie do zapłaty długu sprzed 15 lat, np. w sytuacji braku zapłaty ostatniej raty kredytu zaciągniętego kilkanaście lat wcześniej.

paragrafZarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, kupując dany towar, otrzymują informację, że jest on objęty gwarancją. Co to znaczy? Najczęściej to producent towaru udziela gwarancji, czyli zapewnia o określonych właściwościach sprzedawanych towarów. Ogólne postanowienia odnośnie gwarancji regulują przepisy kodeksu cywilnego, zasadnicze zaś znaczenie ma dokument gwarancyjny.

paragrafZgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.) wadliwy towar możemy reklamować na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest reklamacja z tytułu rękojmi, drugim z tytułu gwarancji. Co do zasady korzystniejszym sposobem dochodzenia roszczeń jest złożenie reklamacji do sprzedawcy, z tego względu, że podstawę prawną stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które określają procedurę reklamacji.