aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE odbędzie się 24 kwietnia 2013r. o godz. 14.00 w Sali Witrażowej (Nr 211) Urzędu Miasta w Kamiennej Górze


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kamiennej Górze.

4. Wnioski i zapytania.
5. Informacja Burmistrza Kamiennej Góry o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska-T. Kościuszki-Leśna w Kamiennej Górze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny "A".
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny "B".
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powyżej ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania Miasta Kamienna Góra z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu realizacji zapisów "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020" poprzez partycypację w roku 2013 w kosztach umów zlecenia Specjalistów/Doradców ds wdrażania "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020".

21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie Sesji.

         Przewodniczący Rady Miejskiej
          /-/ mgr Andrzej Mankiewicz

REKLAMA