Print

OBWIESZCZENIE z dnia 28 maja 2019 r.

dotyczące wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

 

Rada Miasta Kamienna Góra informuje, że najpóźniej w miesiącu październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na nową kadencję 2020 - 2023, do:

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (z uwagi, iż ustawowy termin przypada na dzień wolny od pracy) w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, Biurze Rady Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1 /pok. 203 I piętro/, tel. 75 645 51 16.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Biurze Rady Miasta oraz na stronach internetowych: www.bip.ms.gov.pl (w zakładce Formularze) i www.bip.kamiennagora.pl (w zakładce Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023).

Ławnikiem może być ten kto:

Ławnikami nie mogą być:

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Miasta:

Do karty zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających kandydata, gdzie osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta

Kamienna Góra

Janusz Jarosz