aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UG Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza:ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:
nieruchomości gruntowej zabudowanej (wpisanej do rejestru zabytków) z gminnego zasobu nieruchomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań

1

132/2

(działka zabudowana

budynkiem usługowym o pow. 495 m2 wyłączonym z użytkowania)

0,0643

Kamienna Góra

ul. Okrzei nr 14

(Obręb nr 6)

JG1K /00013832/4

dział IV księgi wieczystej – obciążony hipoteką na kwotę: 50 801,70 zł

dział III księgi wieczystej

ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością

nieruchomość wpisana do rejestru zabytków

MW/U.1

MW/U.5

-teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, dla którego ustala się:

a)przeznaczenie podstawowe:lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub lokalizacja usług,

b)przeznaczenie dopuszczalne:lokalizacja obiektów małej architektury.

Uchwała Nr VI/38/07
Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Aleja Wojska Polskiego, Okrzei oraz rzek Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze

49 900,00

Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 10 listopada 2020 r. o godzinie 10,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Alei Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Zaliczkę do rokowań w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 05 listopada 2020 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Zaliczka na poczet zakupu działki nr 132/2 – ul. Okrzei nr 14 Kamienna Góra”.

Przetargi (zakończone wynikiami negatywnymi) na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniach:
I przetarg – 19.06.2020 r.
II przetarg – 18.09.2020 r.

Przedmiotowa nieruchomość wipsana jest do rejestru zabytków województwa jeleniogórskiego pod nr 1338/J na podstawie decyzji Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 15 czerwca 1998 r.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10 (pok. nr 201, I p.) do dnia 05 listopada 2020 r. do godz. 15.30. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: „Rokowania 10.11.2020 r. - działka nr 132/2, ul. Okrzei nr 14 Kamienna Góra”.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać :
1. Imię, Nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do w/w zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań. Zaliczka nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która w wyniku przeprowadzonych rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości pokrywa nabywca w całości.
Organizatorowi rokowań przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania rokowań.
Szczegółowych informacji dot. rokowań, udziela Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 303 (II p.), tel. 75 610 62 78.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
• na stronie internetowej : www.powiatowa.info

REKLAMA